line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Partneri :

Mesto Šurany

 

Administrátor

 siskin@pobox.sk


 
Optimal 1024 x 768

Mozilla FireFox


 
 
 


 
 

2 % Z DANE PRIJÍMOV

 

Milí priatelia, rybári,
tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec).
Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše verejnoprospešné aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, v oblasti podpory športu detí a mládeže...
Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov.

Pomohli ste našej organizácii podporiť aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, v oblasti podpory športu detí a mládeže. V roku 2023 dosiahla výška darovanej dane takmer 3000 €.

Postup krokov v prípade darovania 2 % našej organizácii sa mierne líši podľa toho, či ich chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:


Akým ste typom daňovníka?

 1. fyzická osoba - zamestnanec – postup uvedený ďalej
 2. fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie v roku 2024- Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane je súčasťou tlačiva Daňové priznanie fyzických osôb
 3. právnická osoba (PO)– Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane je súčasťou tlačiva Daňové priznanieprávnických osôb (Suma zodpovedajúca podielu 2 % zaplatenej dane pre PO nemôže byť nižšia ako 8,30€)

Ako poukázať 2 % z dane Mestskej organizácii SRZ Šurany?
 
1. ZAMESTNANEC:

a) Požiadajte vášho zamestnávateľa o vyplnenie:
Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov

b) Vyplňte: Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane, v ktorom uvediete:
- vaše meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska,
- sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane (t.j. vypočítané 2 % zo zaplatenej dane - suma nemôže byť nižšia ako 3,32€).
- zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka (treba uviesť rok 2023)

Identifikačné údaje prijímateľa:


Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz - Mestká organizácia

Sídlo:

J. Kráľa 56, 942 01  Šurany

Právna forma:

Občianske združenie

IČO:

36 108 057

c) pošlite/doručte vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane daňovému úradu, ku ktorému miestne prináleží váš zamestnávateľ (údaj o daňovom úrade je uvedený v potvrdení). Ten prevedie 2 % z vašej zaplatenej dane v prospech vami vybranej organizácie.

POZOR!                                                                                   

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane musíte poslať daňovému úradu zamestnávateľa najneskôr do 30. apríla 2024.

Prílohy:        


2. Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie v roku 2024: 

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2024, ktorému chcete poukázať Vaše 2%  zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Identifikačné údaje prijímateľa:


Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia

Sídlo:

J. Kráľa 56, 942 01  Šurany

Právna forma:

Občianske združenie

IČO:

36 108 057

Poznámky:

 1. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 2. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

3. Právnická osoba:

 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2024. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (vzor prílohy) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Identifikačné údaje prijímateľa:


Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia

Sídlo:

J. Kráľa 56, 942 01  Šurany

Právna forma:

Občianske združenie

IČO:

36 108 057

Poznámky:

 1. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 2. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
 
 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk