line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Administrátor

 siskin@pobox.sk

 
 
Optimal 1024 x 768

FireFox

Partneri :


 
 
 


 
 

POVOLENKY

Upozornenie - vydávanie povolení v roku 2021

Vzhľadom na aktuálnu situáciu z COVID 19 Vám oznamujem, že úradné hodiny sa rušia do odvolania.

Na vybavenie povolenia na rybolov Vás poprosím všetky potrebné doklady (členskú legitimáciu, platný rybársky lístok, brigádnicky preukaz a zaplatený šek) dajte do obálky spolu s Vaším telefónnym číslom a vhoďte do dverí na Rybárskom dome alebo pošlite poštou na Rybársky dom v Šuranoch.

Ak ste platili bankingom potvrdenie nemusí byť, ak ste uviedli meno do správy pre prijímateľa.

Brigáda za rok 2020 sa prenáša na rok 2021.

Po vybavení povolenia Vám pošlem sms, kedy si môžete prísť pre rybárske povolenie alebo Vám ho pošleme na Vašu adresu.

Ďakujem za pochopenie

Roman Buršák - hospodár

 

Prijímanie nových členov :

Za člena zväzu prijíma výbor základnej organizácie na základe písomnej prihlášky záujemcu nad 15 rokov. Členstvo vzniká prijatím výborom, zaplatením zápisného, členského príspevku a absolvovaním skúšky. Ukončenie registrácie prihlášok nových členov a žiadostí o prestup z iných organizácií bude 31.1.2021

Postup nový člen:

- vypísať Prihlášku za člena,
- odovzdať osobne na Rybárskom dome v Šuranoch alebo poslať poštou,
- po 31.1.2021 bude kandidát formou SMS pozvaný na termín absolvovania skúšky zo Zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z. a Stanov SRZ,
- rozhodnutie o neprijatí bude kandidátovi tak isto oznámené formou SMS,
- po absolvovaní testu s kladným výsledkom bude kandidát inštruovaný o ďalšom postupe.

Postup pri prestupe člena:

- vypísať Žiadosť o prestup,
- odovzdať osobne na Rybárskom dome v Šuranoch alebo poslať poštou,
- po 31.1.2021 bude člen formou SMS informovaný o kladnom alebo zápornom vybavení  svojej žiadosti,
- v prípade kladnej odpovede je povinný člen prísť osobne na Rybársky dom v Šuranoch v úradných hodinách pre svoju žiadosť,
- následne je člen povinný dať si potvrdiť u pôvodnej organizácie všetky potrebné náležitosti k splneniu požiadaviek o prestup,
- odovzdať žiadosť o prestup osobne na Rybárskom dome v Šuranoch alebo poslať poštou. 

Zápisné:

 • deti                                                                               2,00 €
 • mládež od 15 do 18 rokov, študenti vysokých škôl            20,00 €
 • dospelí                                                                          100,00 €
 • prestupujúci člen z inej organizácie prispeje sumou 50 € na zarybnenie našich revírov.

Každy kto už odovzdal prihlášku pred 1.11.2020 ju musí odovzdať ešte raz, aby nedošlo k jeho nezaradeniu medzi kandidátov. Prípadne sa informujte telefonicky u hospodára na čísle 0948 494 809 či vašu prihlášku evidujeme.

 

Na základe novej smernice rady SRZ v Žiline platnej od 1.1.2016, podľa ktorej ZO SRZ si môže určiť dve ceny miestneho povolenia, pričom povolenie s nižšou cenou je určené pre zvýhodnenú kategóriu členov ZO SRZ. ZO SRZ v zmysle tejto smernice si môže vytvoriť len jednu zvýhodnenú kategóriu. Preto sú ceny povoleniek a členského na rok 2021 nasledovné:

Kategória:

Čl. známka

Povolenie na rybolov

Doplatok k zväzovemu povoleniu

Sumár ceny za miestne povolenie

Sumár ceny za zväzové povolenie

Dospelí

23 €

46 €

40€

69 €

109 €

Ženy, starob. a inv. dôchod.,  dôchodci nad 70 rokov

23 €

37 €

40€

60€

100€

Mládež 15-17 r.
študenti VŠ

17 €

37 €

40€

54 €

94€

Deti

1 €

14 €

-

15 v hotovosti

Deti zväzová

1 €

14 €

10 €

25 v hotovosti

Vybavenie Rybárskeho lístka:

Každý člen SRZ je povinný si vybaviť štátny rybársky lístok ročný alebo trojročný. Štátne rybárske lístky vydáva každý Mestský alebo Obecný úrad. Cena štátneho rybárskeho lístka:

 • týždenný 1,5
 • mesačný 3
 • ročný 7 €
 • trojročný 17 €

Vybavenie povolenky :

K vybaveniu povolenky je potrebné priniesť so sebou:

 • členskú legitimáciu člena SRZ s nalepenou fotografiou
 • bez nalepenej fotografie v členskej legitimácií Vám Povolenie na rybolov vydané nebude
 • platný ročný alebo trojročný štátny rybársky lístok na celý rok 2021
 • ústrižok poštovej poukážky o zaplatení príslušného poplatku podľa tabuľky
 • študenti potvrdenie o návšteve školy
 • invalidní dôchodcovia, ktorí nemajú dôchodkový vek potvrdenie o poberaní dôchodku
 • brigádnicky preukaz (za stratu je pokuta 20 )

Úradné hodiny na Rybárskom dome v Šuranoch

 • Január - Apríl : v nedeľu od 8.00 do 12.00
 • Máj 14.5. - piatok od 17:00 do 19:00

Povolenky sa začnú vydávať dňa 10. januára 2021

Každý člen SRZ je povinný splniť si svoje členské povinnosti najneskôr do 31. marca 2021. Po tomto termíne musí zaplatiť pokutu vo výške 50 .

Veríme, že si svoje povinnosti splníte disciplinovane a v stanovených termínoch.

N E Z A B U D N I T E !!!

Riadne vyplnený a zosumarizovaný "Prehľad o úlovkoch za rok 2020" je treba odovzdať najneskôr do 15. januára 2021. Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch, nájdete na jeho prvých stranách .

Zmena zákona o rybárstve

Žiadame našich členov, aby si naštudovali nový zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a jeho vykonávaciu vyhlášku. Podľa tohto zákona sa na našich vodách okrem OR Úľany n. Žitavou, OR Šurany a VN Maňa chytá celoročne s druhovým hájením jednotlivých druhov rýb. Povoľuje sa lov na dierkach. Zrušil sa skorší lov kapra, preto privlastňovanie si rýb začne od 1.6. na všetkých revíroch okrem OR Šurany, kde lov a privlastňovanie začína od 15.6. Zmena je aj v čase lovu, mierach rýb a zákaze denného lovu po privlastnení si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb. Zakazuje sa privlastnenie kapra nad 70 cm. Počet privlastnených hospodársky cenných rýb na povolenie sa znížil na 40 ks.

Povolenky detí:

Výbor rozhodol, že školenia detí ruší. Preto si deti budú môcť vybaviť Povolenie na rybolov počas všetkých úradných hodín na Rybárskom dome od 10.1.2021. So sebou si musia priniesť ročný rybársky lístok, ktorý vydáva mestský alebo obecný úrad deťom do 15 rokov zadarmo.
V prípade záujmu o školenie budú organizované v Mojzesove, Mani a Bánove termíny budú ohlásené miestnym rozhlasom. Pri CVČ vznikol Krúžok mladých rybárov v Šuranoch a Krúžok mladých rybárov v Bánove. Kontaktné osoby Buršák a Poročák.

Hosťovacie povolenie :

Hosťovacie povolenie sa nalepuje do Povolenia na rybolov, preto ho musí mať každý člen pri sebe pri kúpe hosťovacieho povolenia. Hosťovacie povolenie na rybolov sa vydávaju len na revíri Štrkov. pri RD 3900, Tona 4060 a VN Maňa 5000

Naša organizácia vydáva hosťovacie povolenia :

Hosťovacie polovenie
Denné povolenie
20 €

Hosťovacie povolenky si môžete zakúpiť v Chovprodukte na Hledíkovej ulici v Šuranoch (tu je k dispozícii aj výmenné povolenie do Komjatíc pre našich členov. Rybár loviaci na výmenné povolenie je povinný dodržiavať miestny rybolovný poriadok a preukázať sa RS v Komjaticiach aj platným Povolením na rybolov na príslušný rok, aby bolo možné overiť si členstvo v MsO SRZ Šurany.

 

 

 
 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk