line decor
Príhovor... História... Výbor... Revíry... Povolenky... Kontakty
line decor
 

Partneri :

Mesto Šurany

 

Administrátor

 siskin@pobox.sk


 
Optimal 1024 x 768

Mozilla FireFox

 


 
 
 


 
 

REVÍRY

Miestny rybolovný poriadok platný od 1. januára 2024

Miestny rybolovný poriadok na rok 2024 sa vydáva na základe Vyhlášky MP-SR č. 238/2002 Z. z., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonom o rybárstve.

Č. revíru            Názov

1240           Materiálové jazero Lipová
1260           Materiálové jazero Mojzesovo - Černík
1270           Materiálové jazero Tehelňa Maňa
1410           Nitra č. 2
1940           Odstavené rameno Šurany
1960           Odstavené rameno  Úľany nad Žitavou
2710           Stará Žitava – stavidlo Hul – mlyn Dolný Ohaj
3440           Staré štrkovisko D. Ohaj – Kenderáš
3900           Štrkovisko pri Rybárskom dome
4060           Štrkovisko Tona Šurany
4160           Štrkovisko Veľký Kýr
5000           VN Maňa
5620           Žitava č. 3
4250           Záhoň - Bánov - Nové Zámky
1830           Podháj - Bánov - Nové Zámky
1500           Rameno - Bánov - Nové Zámky
1410 A        Mojzesovo pri cintoríne
1411           Stará Nitra č. 3

 • na všetkých revíroch okrem  OR Šurany, OR Úľany n. Žitavou a VN Maňa platí celočný lov s druhovým hájením
 • lov kapra rybničného, vrátane ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej doby ochrany sa začína od 1. júna 2024 
 • na štrkovisku pri RD je vjazd automobilom na polostrovy zakázaný
 • na všetkých revíroch našej organizácie Vás žiadame, aby ste dodržiavali čistotu a poriadok na lovnom mieste a okolo neho.
 • v prípade potreby ďalších informácií:

      Kontakt:

0948 494 809 – Ing. Buršák - hospodár 

V prípade potreby rybárskej stráže uverejňujeme čísla niektorých členov RS pre jednotlivé revíry:

Revír pôsobnosti RS Meno a priezvisko Kontakt
Predseda ryb. stráže Ľubomír Eiben 0908 094 759
Bánov - 4250, 1500, 1830 Ján Novák 0915 792 155
Dolný Ohaj - 2710, 3440 Branislav Ruženský 0905 741 493
Černík - Mojzesovo 1260, 1410 A, 1270 Jozef Čunderlík ml. 0915 878 048
Veľký Kýr - 4160 Pavol Baňár 0949 800 711
Veľký Kýr - 4160 Erik Kyšucký 0904 360 675
Šurany - 3900, 1940 Július Fülöp 0915 617 538
Šurany - 4060, 1940 Gabriel Horváth 0905 809 793
Šurany - 3900, 4060 Peter Zelenický 0911 219 866
VN Maňa - 5000 Róbert Stoklas 0905 668 629

Dohoda o spoluužívaní obhospodarovaní revírov MsO SRZ Nové Zámky

Obe strany sa dohodli na nasledovnej spolupráci:
Členovia MsO SRZ Šurany s miestnym povolením Šurany môžu uplatňovať rybárske právo na revíroch číslo :

 • 2-1500-1-1 MR rieky Nitra v Bánove,
 • 2-1830-1-1 MR rieky Nitry – Podháj
 • 2-4250-1-1 Štrkovisko Záhoň
V prípade lovu na revíry číslo 2-1400-1-1 Nitra č. 1 musí mať člen MsO SRZ Šurany zakúpené zväzové povolenie.

 

Spôsob lovu v Prírodnej rezervácii Čierna voda (rameno Šurany) a PP Meander Chrenovky (Kenderáš Dolný Ohaj)

Bezpodmienečne dodržiavať nariadenia chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a to nasledovne:

 • je povolené loviť iba na strane od Šurian na pravej aj ľavej strane na strane od Úlian n.Žitavou je prísny zákaz vstupu
 • je možné jazdiť motorovým vozidlom a jazdiť na bicykli (trojkolke, kolobežke) iba po existujúcej periférnej poľnej ceste popri západnom okraji ramena - t.j. v PR Čierna voda ide o úsek od železničnej trate po hrádzu rieky Nitry a PP Meander Chrenovky, kde je vysadený TTP a nachádza sa vyjazdená poľná cesta
 • je možné stáť - parkovať na okeraji cesty tak, aby vozidlá neboli bližšie ako 5 m od kraja ramena
 • začiatok lovu na tomto území sa stanovuje od 1.6. daného roku podľa zákona o rybárstve
 • je prísne zakázané kladenie ohňov, lámanie a ničenie porastov
 • dodržiavať čistotu a poriadok v celej prírodnej rezervácii
 • dodržiavať podmienky ochrany chráneného územia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • návštevník je povinný strpieť kontroly, ktoré budú na oboch lokalitách príležitostne vykonávať zamestnanci ŠOP SR, PZ SR a členovia Stráže prírody a Rybárskej stráže

Zmena v revírovaní

MŽP SR vzhľadom na nový zákon o rybárstve zmenilo:

 • názov revírov 2-1240-1-1 Štrkovisko Lipová, 2-1260-1-1 Štrkovisko Mojzesovo – Černík a 2-1270-1-1 Hlinisko Tehelňa Maňa.
 • Ďalej schválilo hornú mieru kapra na 70 cm na všetkých našich revíroch vrátane tečúcich úsekov riek.
 • Zákaz privlastňovania lieňa sliznatého na revíri 2-3900-1-1 Štrkovisko pri RD na roky 2020 – 2022.
 • Lov na dierkach na roky 2020 -2022 bude povolený len na revíri        2-3900-1-1 Štrkovisko pri RD

 

Spôsob lovu po jesennom zarybnení

Na Štrkovisku pri RD na druhý deň po Prívlačových pretekoch začne lov pstruha dúhového a dravých rýb spôsobom na prívlač, iba na umelé nástrahy aj s pomocou sbirolína až do začiatku lovu kapra. Ostatné spôsoby lovu budú zakázané.

Zákaz lovu bude vyznačený na dodatkovej tabuli pod revírnou tabuľou na danom revíri.

Pozor zmena platnosti povolení na rybolov

Rozsah platnosti povolení bol upravený tak, že držiteľ povolení je oprávnený privlastniť si v jednom kalendárnom roku spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo liena sliznatého. Privlastnením si 40-teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí.

 
 

 

 

 

 

 

SRZ MsO Šurany, Janka Kráľa 56, 942 01 Šurany tel.: 0948 494 809 mail: romanbursak@post.sk